ALGEMENE VOORWAARDEN SKIN STUDIO MAE

Laatste update - 13 maart 2023

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via de brancheorganisatie ANBOS en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche, hierna te noemen Skin Studio MAE;

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Woerden;

Consument: De natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Skin Studio MAE;

Overeenkomst: De overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk);

Uiterlijke verzorgingsbranche: Het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheids oogpunt;

Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingsbedrijf respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, dan wel een door een brancheorganisatie uitgegeven richtsnoer op hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu.

Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg;

Beroepscompetentieprofiel: De beschrijving (geformaliseerd en gestandaardiseerd) van het beroep en de competenties van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen Skin Studio MAE en de consument. Deze zijn te vinden bij: ANBOS https://www.anbos.nl/consument

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de consument) van het aanbod (van de ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de consument thuis als Skin Studio MAE ambulant werkt.
 2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing.

ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN SKIN STUDIO MAE

 1. Skin Studio MAE staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. Skin Studio MAE licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Skin Studio MAE vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. Skin Studio MAE wordt geacht te werken volgens haar beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.
 4. Skin Studio MAE zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.
 5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs, deze zijn tevens te vinden op de website van Skin Studio MAE en zijn inclusief BTW.
 6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant wanneer de overeenkomst tot stand komt.
 7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt Skin Studio MAE overeenkomstig de op haar van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De consument dient Skin Studio MAE voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door Skin Studio MAE gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de behandeling nodig heeft.
 3. De consument behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de consument na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Skin Studio MAE het recht de consument toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

ARTIKEL 6 – PERSOONSGEGEVENS, PRIVACY & GEHEIMHOUDING

 1. Skin Studio MAE neemt de persoonlijke gegevens van de consument op in een geautomatiseerd systeem dat elektronisch is beveiligd. Skin Studio MAE behandelt de vertrouwelijke gegevens van de consument volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Skin Studio MAE zal gegevens van de consument niet delen met derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de consument.
 2. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de consument heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de consument is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 7 - BETALING

 1. Betalingen aan Skin Studio MAE dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Skin Studio MAE aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks behandelingen kan Skin Studio MAE de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.
 5. Indien de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die Skin Studio MAE maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de consument. De berekening van de hoogte van de kosten die Skin Studio MAE in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Skin Studio MAE is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de salon of een persoon in haar dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. Skin Studio MAE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 3. Skin Studio MAE is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn en is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar de salon.
 4. De consument is tegenover Skin Studio MAE aansprakelijk voor de door Skin Studio MAE geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 5. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van Skin Studio MAE beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.ARTIKEL 9 - KLACHTEN

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen zo spoedig mogelijk na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Skin Studio MAE in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 2. Skin Studio MAE beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Skin Studio MAE zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de klachtenprocedure.
 3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 4. De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt inzake een geschil tussen Skin Studio MAE en de consument. In dit laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.

ARTIKEL 10 – GESCHILLENREGELING

 1. Geschillen tussen consument en Skin Studio MAE over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door Skin Studio MAE aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij Skin Studio MAE heeft ingediend.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de consument de klacht bij Skin Studio MAE indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Skin Studio MAE aan deze keuze gebonden. Indien Skin Studio MAE een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Skin Studio MAE dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 11 - NAKOMINGSGARANTIE

 1. ANBOS staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
 3. ANBOS verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
  - aan het lid is surséance van betaling verleend.
  - het lid is failliet verklaard.
  - de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

ARTIKEL 12 - WIJZIGINGEN

Skin Studio MAE behoudt zich het recht ten allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen, zonder dat zij haar consumenten hiervan op de hoogte hoeft te stellen. Grotendeels zijn de Algemene Voorwaarden overgenomen van de ANBOS, zij zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

ARTIKEL 13 - AFWIJKINGEN

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Skin Studio MAE en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.